Du er her:

  • Hjem
  • Investeringsplan SIIN

Bodø kommune

Nr

Skoler

Total kalkyle

2 018

2 019

2 020

2 021

 

 

 

 

 

 

 

1

Tverlandet skole

359 300

108 000

40 000

 

 

2

Rehabilitering skolebygg

55 750

7 250

8 500

9 000

 

3

Bruk av tomteutbyggings fond

 

-5 800

 

 

 

4 / P

Tverlandet Skole - idrettshall

156 300

2 300

 

30 000

124 000

5

Rehabilitering Alstad Ungdomsskole

40 000

15 000

 

 

 

6

Mørkvedbukta - ny skole

254 000

12 000

112 500

115 000

 

7

Skolenes uteområder

10 000

1 750

1 750

2 000

2 000

8

Aspåsen skole (hovedprosjekt)

344 000

50 000

174 000

110 000

 

9

Østbyen

1 000

500

 

 

 

10

Bodøsjøen skole - byggetrinn 3

200 000

 

500

500

 

11

Infrastruktur IKT Skole og barnehage

10 000

2 000

2 000

2 000

4 000

12

Rønvik skole/helsebygget

3 900

2 400

 

 

 

13

Alstad Barneskole

1 000

1 000

 

 

 

14

Vatnlia leirskole

10 200

 

 

1 200

8 700

15

Aspåsen modulbygg

22 000

22 000

 

 

 

16

Modulbygg BVO

20 000

20 000

 

 

 

 

Sum tiltak skoler

1 487 450

238 400

339 250

269 700

138 700

 

 

 

 

 

 

 

Nr

Barn og unge

Total kalkyle

2 018

2 019

2 020

2 021

 

 

 

 

 

 

 

17

Oppgradering VVS anlegg

52 000

10 000

10 000

10 000

10 000

18

Barnehagenes uteområder

14 000

1 750

1 750

2 000

2 000

19

Løding barnehage

24 500

 

 

24 000

 

20

Barnehage mørkvedbukta

36 000

1 000

19 000

16 000

 

21

Sentrum Barnehage, Vestbyen

16 500

 

500

15 500

 

 

Sum tiltak Barn og unge

143 000

12 750

31 250

67 500

12 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Helse og omsorg

Total kalkyle

2 018

2 019

2 020

2 021

 

 

 

 

 

 

 

22

HMS tiltak/bygg, rullerende handlingsplan

33 500

2 500

2 500

2 500

2 500

23

Hovdejordet 3. etg - 12 nye sykehjemsplasser

16 400

8 200

8 200

 

 

24

Tilskudd fra Husbanken

-8 800

-4 400

-4 400

 

 

25

Miljøtjenesten - aktivitetssenter

64 500

 

31 500

31 500

 

26

Tilskudd fra Husbanken Flerbruksbygg

-12 900

 

 

-12 900

 

27

Miljøtjenesten - avlastningsenhet

30 100

 

1 100

29 000

 

28

Tilskudd fra Husbanken Flerbruksbygg

-6 020

 

 

-6 020

 

29

Helse og omsorg - Innstall av nødstrømsagg.

1 500

1 500

 

 

 

30

Helse- og omsorgsbygg - plasser til heldøgns omsorg mv

400 000

 

3 000

20 000

170 000

31

Tilskudd fra Husbanken

-94 350

 

 

 

-47 175

32

Vågønes Helsepark (1)

10 000

2 000

 

 

 

33

Ramflogveien - erstatte eksisterende boliger (3)

800

 

 

 

400

34

Arealer til aktivitet

1 000

1 000

 

 

 

35

Stadiontunet sykehjem - tøy/ søppelsjakt

12 000

 

12 000

 

 

36

Varmepumpe TBSS

18 000

4 500

4 500

4 500

4 500

37

IKT -innovasjon helse og omsorg

48 135

8 000

10 000

8 000

8 000

38

IKT- grunnleggende IKT infrastruktur

9 250

2 950

2 300

2 000

2 000

39

IKT - pasient- og ansattevarsling institusjon/bolig

13 650

3 350

3 850

3 200

3 250

40

IKT - Ansattevarsling hjemmetjeneste

1 700

500

400

400

400

41

Ny heis - Kongensgate 14

1 000

1 000

 

 

 

42

Tilbygg kontor/møterom - Ramflogveien

1 000

1 000

 

 

 

43

Utprøving av "leie - før - eie"- modell

37 000

7 000

10 000

10 000

10 000

44

Tilskudd Husbanken

-7 400

 

 

 

-7 400

45

Sonebase i privat boligmasse

5 000

 

 

5 000

 

46

Krisesenteret i Salten - nybygg

32 500

500

16 000

16 000

 

49

Boliger for personer ut fra institusjon

27 100

4 500

6 600

8 000

8 000

P

Boliger for barnefamilier

56 800

11 800

15 000

15 000

15 000

P

12 omsorgsboliger, personer med funkjsjonsnedsettelser

25 800

25 800

 

 

 

 

Sum tiltak Helse og omsorg

717 265

81 700

122 550

136 180

169 475

 

 

 

 

 

 

 

 

Veier og byutvikling

Total kalkyle

2 018

2 019

2 020

2 021

 

 

 

 

 

 

 

47

Bypakke Bodø - trafikksikkerhet, G/S-veg, fortau, miljø mm.

120 000

22 320

69 120

46 320

12 120

48

Bypakke Bodø: Digitale barnetråkk - Div mindre prosjekter

20 400

3 600

3 600

3 600

3 600

49

Bypakke Bodø - kollektivprosjekter

 

14 760

14 160

9 600

8 160

50

Bypakke Bodø - Bompengefinansiering

 

-30 694

-67 654

-45 766

-17 254

51

Bypakke Bodø - Mva refusjon

 

 

 

 

 

52

Oppgradering av kommunale veger

35 500

5 500

5 500

5 500

5 500

53

Rehabilitering/asfaltering distriktene

23 500

8 500

2 500

2 500

2 500

54

Opprusting sentrumsgater

91 150

5 000

5 000

5 000

5 000

55

Oppgradering bruer

40 000

2 000

2 000

2 000

2 000

56

Vei- og gatelys kommunal bev.

44 000

5 000

5 000

5 000

5 000

57

Byteknikk - innkjøp maskiner

78 300

5 000

5 000

5 000

5 000

58

Oppgradering lekeplasser

9 700

1 500

2 000

2 000

 

59

Brannvanntank Kjerringøy

750

750

 

 

 

60

Vei Burøya

28 500

7 000

21 500

 

 

61

DA-midler BURØYA

-22 800

-5 600

-17 200

 

 

62

Soløyvannet - omlegging vei

1 700

1 700

 

 

 

63

Tomtefondet

 

-1 360

 

 

 

64

Årnesveien fortau

3 500

3 500

 

 

 

65

Årnesveien fortau - tilskudd fylket

-2 240

-2 240

 

 

 

66

Saltstraumen sentrum - forprosjekt veiløsning

500

500

 

 

 

67

Erverv av gammel veggrunn

2 000

1 000

 

 

 

68

Hunstadveien G/S-vei - oppgradering

6 500

 

 

6 500

 

69

Torget lekeplass UU adkomst

500

500

 

 

 

70

Feltutbygging

 

2 700

2 700

2 700

2 700

71

Bruk av tomteutbyggingsfond

 

-2 700

-2 700

-2 700

-2 700

72

Parkering Kvartal 99

250 000

90 000

110 000

 

 

73

Kai Skjerstad

12 000

8 000

 

 

 

P

Molo Givær

10 120

120

10 000

 

 

P

Kai skjerstad

-8 000

-8 000

 

 

 

P

Bjørnøy fyr

450

450

 

 

 

 

Sum tiltak Veier og byutvikling

746 030

138 806

170 526

47 254

31 626

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur og idrett

Total kalkyle

2 018

2 019

2 020

2 021

 

 

 

 

 

 

 

74

STImuli

14 000

4 000

2 000

2 000

 

75

Lager/Servicebygg mørkvedlia

3 200

 

 

200

3 000

76

Spillemidler lager mørkvedlia

 

 

 

 

-1 200

77

Treningsparker

3 000

500

500

500

500

78

Nordstrandhallen rehab sportsgulv

1 500

1 500

 

 

 

79

Spillemidler sportsgulv

 

 

 

 

-600

80

Ekstraordinært avdrag

 

 

 

 

600

81

Vanningsanlegg isløkker

600

600

 

 

 

82

Kjøp av eiendommer i Bodømarka

3 500

3 500

 

 

 

83

Aspmyra kunstgressbane rehab lysanlegg

3 050

2 050

 

 

 

84

Inntekt spillemidler - Aspmyra kunstgressbane rehab lysanlegg

 

 

 

-840

85

Ekstraordinært avdrag

 

 

 

 

840

86

Turnhall - spillemidler ekstraordinært avdrag

 

 

-

-

 

87

Klatrehall - spillemidler ekstraordinært avdrag

 

 

-

-

 

88

Bru - Breiva

2 000

2 000

 

 

 

89

Vakthytte Keiservarden

980

352

 

 

 

90

Inntekter spillemidler - Vakthytte Keiservarden

 

 

 

 

-352

91

Ekstraordinært avdrag

 

 

 

 

352

92

Skarmoen - spillemidler ekstraordinært avdrag

 

 

 

-

 

P

Bestemorenga 2 - Rulleskiløype

 

9 000

7 000

 

 

P

Spillemidler rulleski

 

 

 

-2 500

 

P

Rønvik VGS flerbrukshall

100 000

500

37 500

37 500

24 500

P

Inntekter spillemidler - Rønvik flerbrukshall

-15 000

 

 

 

-15 000

P

Rønvik VGS flerbrukshall

-35 000

 

-14 000

-14 000

-7 000

P

Skateanlegg

15 000

 

15 000

 

 

P

Tippemidler skateanlegg

-2 400

 

 

 

-2 400

P

Klatrehall

4 825

4 825

 

 

 

P

Klatrehall, spillemidler

-4 825

 

 

 

-4 825

P

Kyststi

13 775

 

4 775

4 500

4 500

P

Kyststien, spillemidler

-9 225

 

 

 

-9 225

 

Sum tiltak Kultur og idrett

98 980

28 827

52 775

28 200

-7 150

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirke

Total kalkyle

2 018

2 019

2 020

2 021

 

 

 

 

 

 

 

93

Oppgradering kirker

8 450

2 950

 

 

 

94

Saltstraumen kirke, nytt orgel

4 500

 

3 000

1 500

 

95

Bodø domkirke, oppgradering varmeanlegg

8 000

 

8 000

 

 

96

Bodø Domkirke - omregulering 2018

4 000

4 000

 

 

 

 

Sum tiltak kirke

24 950

6 950

11 000

1 500

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens fellesområde

Total kalkyle

2 018

2 019

2 020

2 021

 

 

 

 

 

 

 

97

IKT-plattformprosjekter

21 000

3 500

3 500

3 500

3 500

98

Webside til Bodø kommune

3 100

800

 

 

 

99

E-læring og HRM ressursstyring

2 500

500

500

500

500

100

Smart Bodø plattform

7 500

3 000

2 500

2 000

 

101

Digitalisering administrative tjenester

2 500

1 000

1 500

 

 

102

Modernisering av kommunens grafiske profil

1 000

1 000

 

 

 

103

Brannoppgradering

112 000

7 000

7 000

7 000

7 000

104

Styringssystem

3 500

1 500

 

 

 

105

Vedlikehold etterslep bygg

165 000

28 000

29 500

38 000

38 000

106

ENØK oppgradering varmestyring / SD-anlegg

22 950

5 050

2 200

3 100

3 500

107

Workflow- system

2 000

750

 

 

 

108

Salg av tomter

 

-66 000

-54 000

-30 650

 

109

Avsetning til tomteutbyggingsfond

 

66 000

54 000

30 650

 

110

Nye Bodø Rådhus

640 000

260 000

63 000

 

 

111

Rådhuskvartalet, bruk av tomteutbyggingsfond (salg legges der)

-175 000

 

 

########

 

112

Rådhuskvartalet, ekstra avdrag

150 000

 

 

150 000

 

113

Oppgradering av el-anlegg

33 500

3 000

3 000

4 000

4 500

114

BKP-egenkapitaltilskudd

6 000

1 500

1 500

1 500

 

P

Solparken

26 000

10 000

16 000

 

 

 

Sum tiltak Kommunens fellesområde

1 023 550

326 600

130 200

59 600

57 000

 

 

 

 

 

 

 

 

VA

Total kalkyle

2 018

2 019

2 020

2 021

 

 

 

 

 

 

 

115

Sanering sentr.vann

301 250

20 000

22 000

22 000

22 000

116

Burøya/Valen - Nyholmen

12 800

4 000

 

 

 

117

Hunstadlia - Junkervei - VL i Rv tunnel

28 000

 

8 000

4 500

 

118

Vannledning Godøynes - Skålbones

23 000

 

9 000

6 000

 

119

Oppgradering ledningsanlegg Knaplund

5 000

 

5 000

 

 

120

Forsterking brannvannsdekning/oppgradering

40 000

 

15 000

25 000

 

121

Hunstad Sør og Mørkvedbukta

5 000

 

5 000

 

 

122

Vollsletta - reguleringsplankrav TA SAK

10 000

6 000

4 000

 

 

123

Vannforsyning Seines/Gillesvåg

86 000

 

1 500

36 000

35 000

124

Reinsletta mm - forprosjekt sanering ifm Bypakke Bodø

1 500

1 500

 

 

 

125

Hjulgraver VA

2 000

2 000

 

 

 

126

Innkjøp lastebil

2 000

2 000

 

 

 

 

Sum vann

516 550

35 500

69 500

93 500

57 000

127

Sanering sentrum

245 000

20 000

22 000

22 000

22 000

128

Stokkvika - Hunstadmoen

79 000

2 000

33 000

14 000

5 000

129

Bodøsjøen 2

17 500

 

3 000

 

 

130

Burøya/Valen - Nyholmen

12 300

4 000

 

 

 

131

Mørkved renseanl. Utvides

47 000

 

6 000

27 000

2 000

132

Skivik-Løpsmark Renseanlegg

13 500

 

 

 

6 000

133

Bertnes avløpsopprydding

17 700

5 700

1 500

 

 

134

Godøynes avløpsopprydding

6 000

 

 

 

6 000

135

Vollsletta - reguleringsplankrav TA SAK

6 000

6 000

8 000

 

 

136

Nordstrandveien VA - forprosjekt sanering ifm ny veg

 

1 500

 

 

 

137

Jensvoll avløpsopprydding -forprosjekt

 

1 000

 

 

 

138

Beltehjulmaskin

1 900

1 900

 

 

 

P

Vannforsyning seines

-

1 500

-1 500

 

 

 

Sum avløp

445 900

43 600

72 000

63 000

41 000

 

Sum tiltak VA

962 450

79 100

141 500

156 500

98 000